Technologickú linku máme rozdelenú do 4 hlavných častí:

separácia odpadu

kompostovanie organického odpadu

likvidácia anorganického odpadu

lis ORKEL MP2000